Avtal & Villkor

Tillämpningsområde
De villkor som anges avser köp mellan KCS och företagskunder samt komun, landsting, föreningar och orginisationer. (Vid köp mellan KCS och privatperson tillämpas konsumentköplagen)

Priser och produkter
Alla priser anges exklusiver moms och med reservation för eventuella valutaförändringar.

Offert & köp
Offert/ anbud är giltig enligt angiven tid i offertunderlaget. Om ingen giltighet har specificerats är offerten/ anbudet giltigt i 30 dagar med start från och med offertens/ anbudets datum för utskrift. För ej toleranssatta mått användes SS ISO 2768-1 medel. Alla offerter/ anbud inklusive ritningar, kalkyler och bilder samt andra handlingar är KCS:s egendom. Uppgifterna får ej användas i syfte att skada KCS:s eller tredje part, ej heller för att dra nytta av för egen del. Vid köp baserat på offerten/ anbudet uppkommer avtal då köparen meddelat att denne antar offerten/ anbudet. Köparen skall kontrollera offerten/ anbudet vid beställning som i dess utförande blir giltig. Varan överlåts till köpare eller till självständig fraktförare för transport om inget annat avtalats. Gällande leveransvillkor framgår av offerten/ anbudet. Vi förbehåller oss rätten att välja transportör om ej annat avtalats.

Force majeure
KCS avsäger sig skyldigheten att fullgöra avtalet om leverans helt eller delvis hindras till följd av naturkatastrof, eldsvåda, maskinfel eller jämförbar störning, där även strejk, transporthinder eller nedläggning av tillverkning ingår samt annan övermäktig omständighet.
KCS är inte skyldig att ersätta köparen för skada som denne lidit på grund av att avtalet inte fullgjorts och kan också häva avtalet på grund av ovanstående omständigheter.

Leverans
Vid mottagande skall köparen åta sig snarast att ta hand om varorna för relevant lagring eller handhavande. Vid mottagande av gods är det köparens skyldighet att inspektera godset för att upptäcka eventuella transportskador. Om varnas emballage är skadat är det köparens skyldighet att inspektera varan innan köparen kvitterar för leveransen. Köparen skall ej heller kvittera för varan om den är skadad vid ankomst, annat än om transportören skriftligen intygar att godset är skadat vid ankomst. Köparen skall således inhämta ansvarigt transportbolags skriftliga bekräftelse av skadan. Är transportskadan av sådan karaktär att den upptäcks först efter av emballering ska köparen inom 3 dagar med start från den dag godset mottagits, kontakta KCS för att anmäla transportskadan.

Reklamation av vara
KCS ansvarar inte för fel som uppkommer till följd av felaktig montering, hantering, installation eller annat som kan hänföras till köparen. Ska en vara reklameras skall varan hållas tillgänglig för KCS för undersökning. Om varan reklameras av köparen och inget produktfel kan härledas till KCS, har KCS rätt att kräva ersättning för kostnader som uppkommit i samband med köparens reklamationskrav. KCS åtar sig att utan dröjsmål eller kostnad för köparen avhjälpa felet eller göra om leverans, alternativt utbetala ersättning för kostnader eller prisavdrag för varan. Om KCS inte kan ersätta köparen enligt ovan inom rimlig tid kan köparen häva köpet. KCS kan då ersätta köparen med en begränsning till köpesumman. KCS kan även ersätta köparen om parterna kommit överens om att köparen skall utföra eventuella undersökningar av skadan, reparera skadan eller ersätta en skadad del av varan.

Returer
Köparen har rätt att returnera varan om följande villkor uppfylls: Att Köparen inom 10 dagar kontaktar KCS för registrering av retur samt åtar sig följa leveransinstruktioner. Produkten och emballage skall i köparens besittning vara oskadat. Köparen åtar sig eventuella kostnader för transport vid returnering av varan.

Lagervaror ersätts med 80 % av det värde som varan har vid tillfället för köpet. Retur av produkter som tillverkas mot beställning ersätts normalt inte.

Betalning
30 dagar från den dag då köpet träder i kraft i samband med utleverans av varan.

Faktura
Av praktiska skäl samt med hänsyn till miljön skickar KCS fakturor i första hand via epost (PDF) eller om så önskas E-faktura.
Om pappersfaktura via brev önskas tillkommer en fakturaavgift.